Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

  1. A szabályzat célja  

Jelen szabályzat célja az Actlico Kft., (székhelye: 8411 Veszprém, Buzogány köz 2., adószáma: 26302120-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-519762, nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. 

 

  1. Értelmező rendelkezések 

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

2.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

2.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. 

2.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

  1. Az adatkezelő megnevezése 

Adatkezelő neve: ACTLICO Kft. 

Adatkezelő címe: 8411 Veszprém, Buzogány köz 2.

Adatkezelő adószáma: 26302120-2-19

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 19-09-519762 

Adatkezelő képviselője: Dittrich Antal

Adatkezelő e-elérhetősége:  

Magunkra, azaz az Actlico Kft-re jelen szabályzatban a továbbiakban „Adatkezelő”-ként hivatkozunk.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 

  1. Alkalmazandó jogszabályok ismertetése

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett és nyilvántartásba vett jogi személy, így az általa folytatott folyamatok során Magyarország hatályos jogszabályait köteles elsősorban betartania. Mivel azonban Magyarország az Európai Unió tagja, ezért a magyar jog elsődlegessége mellett az Európai Unió joga is alkalmazandó abban az esetben, amennyiben a magyar jog egyes kérdéseket nem tisztáz vagy az adott kérdésre közvetlenül alkalmazandó Európai Uniós szabályozás van érvényben. 

A jelen Szabályzatban bemutatott adatkezelési folyamata során ezért az alábbi jogszabályok vonatkoznak Adatkezelőre: 

– Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – ez az úgynevezett adatvédelmi törvényünk, amelyre a Szabályzatban a továbbiakban Infotv .-ként hivatkozunk 

– GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – ez az Európai Unió 2018. május 25-től alkalmazandó, de már 2016 májusától hatályos adatvédelmi rendelete, amely minden tagállamban, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó, erre a Szabályzatban a továbbiakban GDPR-ként hivatkozunk. 

 

  1. Adatkezelés szabályai

Adatkezelőként tájékoztatjuk az Actlico alkalmazás (my.actlico.com weboldal és az iOS és Android Actlico applikáció) használóit, hogy csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezelünk személyes adatokat. E Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az my.actlico.com weboldal és az iOS és Android Actlico applikáció használatával megvalósított minden olyan folyamatra, amely során megvalósul a jelen Szabályzat 2. pontjában definiált (jogszabályi szinten az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott) személyes adat kezelése. Az Adatkezelőként kijelentjük, hogy a kezelt személyes adatokat csak az adatvédelem (az Infotv.-ben és a GDPR-ban nevesített) alapelvei szerint kezeljük, így különösen a célhoz kötöttség alapelve szerint, azaz a személyes adatokat csak úgy és annyiban, arra a célra kezeljük, amelyet az adatkezelés megkezdése előtt, jelen Szabályzatban az érintettel, azaz Önnel megismertettünk. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik vagy Ön kéri az adatkezelés megszüntetését, úgy a személyes adatok törlésre kerülnek. Az adatkezelés során olyan fizikai és logikai védelmi megoldást alkalmazunk, amely megvalósítja a megfelelő adatbiztonságot az adatok védelme során. Jelen tájékoztató célja, hogy az adat felvétele előtt Ön megismerhesse az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos minden releváns tényt. Éppen ezért személyes adatot csak az érintett, azaz az Ön előzetes hozzájárulása alapján kezelünk. Előzetes hozzájárulásnak az minősül, hogy Ön – jelen Szabályzat megismerését és elolvasását követően – telepíti az alkalmazást, regisztrál és a regisztráció folyamatának részeként tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat.

 

  1. Kezelt személyes adatok köre

Az Ön által használt szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől.

Az Actlico szolgáltatásának igénybevétele során az alábbi személyes és egyéb felhasználói adatokat tároljuk:

Adatkategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Vezetéknév és keresztnév Felhasználó által megadva Felhasználó regisztrációja, azonosítása, kommunikáció során megszólítás regisztráció törléséig
Felhasználónév Felhasználó által megadva kommunikáció során megszólítás regisztráció törléséig
E-mail cím Felhasználó által megadva Felhasználó regisztrációja, azonosítása, kommunikáció biztosítása  regisztráció törléséig
Jelszó Felhasználó által megadva Felhasználó regisztrációja, azonosítása regisztráció törléséig
Felhasználó munkakezdés és munkavégzés általános időpontja Felhasználó által megadva Mozgásprogram ütemezése regisztráció törléséig
Felhasználó ebéd idejének általános időpontja Felhasználó által megadva Mozgásprogram ütemezése regisztráció törléséig
Szabadság státusz Felhasználó által megadva Mozgásprogram szüneteltetése regisztráció törléséig
Elvégzett és elmulasztott gyakorlatok  Rendszer által rögzítve Statisztikai cél regisztráció törléséig
Testtartás adatai Rendszer által mérve és rögzítve Felhasználó figyelmeztetése hanyag tartásra   regisztráció törléséig
Munkahely és Home Office helyszín címadatai Felhasználó által megadva Lokáció alapú figyelmeztetés a tartásfigyelő eszköz használatára Felhasználó általi, illetve regisztráció törléséig
Felhasználó helyadatai  Felhasználói engedély alapján, a mobil telefon által mért és az applikáció részére továbbított adat  Lokáció alapú figyelmeztetés a tartásfigyelő eszköz használatára Felhasználó általi engedély visszavonásig, illetve regisztráció törléséig

 

  1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja 

7.1. Az adatkezelésre a http://my.actlico.com internetes oldalon, illetve az IOS és Android applikációkban (a továbbiakban: Actlico rendszer) található tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával és az Actlico rendszer használata adja meg. 

 

7.2. Az adatkezelés célja az Actlico Kft. által fejlesztett és üzemeltetett Actlico rendszer által nyújtott szolgáltatások felhasználó számára történő biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a létrejövő licencszerződésekhez és a szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja.

Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. 

7.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

7.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 

7.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

 

  1. Az adatkezelés időtartama 

8.1. Az írásos üzenetküldés során kötelezően megadott adatok kezelése az üzenet elküldésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az írásos üzenetküldés során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően kezdeményezheti. 

8.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

  1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

9.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

9.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

9.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

  1. Az ügyfél jogai 

10.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

10.2. Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

10.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Levelezési cím: 8411 Veszprém, Buzogány köz 2.

E-mail:

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

10.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

10.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

10.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10.7 Adatvédelmi hatósági eljárás
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1373 Budapest, Postafiók 9., Pf. 603
Telefon: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838
Telefax: +36-1-391-1410
E-mail: Honlap: http://www.naih.hu